นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัททั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท

บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีใช้บริการทั้งในรูปแบบบุคคลและนิติบุคคล เพื่อปรับปรุง และสนับสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่าน ให้ดีที่สุด

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัครร้องขอ และ เพื่อการ ให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านเราจะนำไป ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

ข. เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ

ค. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการหรือประสบการณ์การใช้งาน

ง. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

จ. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

ฉ. เพื่อการบริการหลังการขาย

ช. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

ซ. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ณ. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Termsand Conditions)

ญ.เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกัน การสูญหาย เข้าถึงใช้ เปลี่ยน แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยนอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมถึง มาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิคและมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านเมื่อท่านได้ทำ การ แบ่งปัน/ส่งต่อ/แสกน QRcode/แตะบัตรNFC หรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่างๆภายใต้นโยบายนี้ปรับปรุงและให้ บริการให้ ตอบสนองตรงความต้องการท่านและผู้ใช้งานท่านอื่นมากขึ้น

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเพิกถอนความยินยอม :ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านในการจัดเก็บ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการลบบัญชีหรือนามบัตรของท่าน

2. การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านสามารถขอเข้าถึงขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

3. การได้รับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และถ่ายโอนข้อมูล: ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีสิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล ของท่านสำหรับการใช้งานในบริการของบุคคลอื่น

4. การขอลบ หรือเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูลส่วนบุคคล :ท่านสามารถขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคล

5. การขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :ท่านสามารถขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

6. การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง :ท่านสามารถขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริงและทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน

 

ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ

Connextrainc.

E-mail : spreadby@businessmatching.co.uk

Alma-link Building, 17 office 62, 25 Chidlom- PleonChit Rd.,Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

คุ้กกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา

ยอมรับ